قرار دادن مواد و وسايل آموزشى در دو دستهٔ نورتاب و غيرنورتاب يکى از بهترين و کامل‌ترين تقسيم‌بندى‌هايى است که تاکنون بعمل آمده است و چون تقسيم‌بندى‌هاى ديگر دربردارندهٔ نواقص مشهودى است، در چند دههٔ اخير از اين تقسيم‌بندى استقبال قابل توجهى بعمل آمده است. در اين تقسيم‌بندى مواد و وسايلى نظير فيلم متحرک، اسلايد، فيلم استريپ، تلق شفاف و پروژکتورهاى مربوط به آنها را در دستهٔ نورتاب و بقيه در دستهٔ غيرنورتاب قرار مى‌گيرند.