درصورت تمايل، مواد ضبط‌شده مى‌توانند شما را در اندازه‌گيرى توانايى‌ها و مهارت‌هاى شاگردانتان و نيز ميزان فهم و درک آنها از مطالب گوناگون کمک کنند. آنچه در زير ارائه ميشود، چند نمونه از طرق ارزشيابى توسط استفاده از مواد ضبط‌شده در گروه‌هاى بزرگ، متوسط و يا مطالعات انفرادى است.

استفاده از مواد ضبط‌شده بصورت سخنرانى و داستان

از شاگردانتان بخواهيد تا به اين گونه مواد گوش داده و سپس سؤالات محدودى را درباره حقايق و وقايع مندرج در آنها مطرح کنيد. بالاخره به تفاوت‌هاى مشهود در پاسخ‌ها توجه‌کرده و از آنها ارزشيابى کنيد.

استفاده قسمتى از برنامه

با استفاده از پخش قسمت و يا قسمت‌هايى از يک داستان و يا سخنرانى ناشناخته، از شاگردان خود بخواهيد تا سخنران را مشخص کنند، زمان و محل وقوع داستان و يا سخنرانى را معلوم کنند و وقايع بعدى را حدس بزنند.

استفاده از کل يک برنامه

با پخش يک برنامه کامل سخنرانى و يا داستان از شاگردان بخواهيد تا آنچه را که شنيده‌اند به‌طور دقيق و منتقدانه ارزيابى کنند، درباره کيفيت هنرى برنامه و يا تأکيدها و چگونگى اجراى سخنران و يا گوينده و نيز طول برنامه نظر بدهند.

استفاده از بخش قسمتى از مسائل

قسمتى از مسائل مختلف را که روى نوار ضبط کرده‌ايد براى شاگردان پخش کنيد و از آنان بخواهيد تا با توجه به اصولى که قبلاً ياد گرفته‌ايد مسائل را تکميل نمايند.

پخش قسمت نهايى داستان‌ها

با پخش قسمت‌هاى نهايى داستان‌ها، از شاگردان بخواهيد تا با توجه به آنچه که شنيده‌اند قسمت‌ها و وقايع قبلى را به‌طور خلاق نوشته و يا بازگو کنند.


نوع ديگرى از استفاده از دستگاه‌هاى ضبط‌صوت در ارزشيابى شاگردان همراه يک آزمون شفاهى صورت مى‌گيرد. با اين تکنيک ليستى از مباحث مختلف و سؤالات گوناگون طرح‌شده و قبلاً بين شاگردان توزيع مى‌شود. معلم مشخص مى‌کند که در روز امتحان هريک از شاگردان بايستى به‌طور بالبداهه درمورد يکى از آنها صحبت کند ولى انتخاب هرکدام از سؤالات ازطريق قرعه‌کشى صورت خواهد گرفت. درموقع آزمون، و در حضور همگى شاگردان اولين شاگرد سؤال خود را به‌طور اتفاقى جدا مى‌کند، چندلحظه درباره آن فکر مى‌کند، به جلوى کلاس مى‌آيد و کار خود را شروع مى‌کند. بقيه کار نيز نظير قسمت اول ادامه پيدا مى‌کند. بنابراين هر شاگردى يک سؤال دريافت ‌کرده، درحالى که به ديگر سؤالات و پاسخ‌ها نيز گوش داده است. بنابراين هر شاگرد به‌اندازه يک‌ دقيقه و يا بيشتر به سؤال مربوط به خود پاسخ داده و آن را روى نوار ضبط کرده است؛ پس از آن معلم مى‌تواند به نوار گوش‌ داده و هريک از پاسخ‌ها را به‌طور جداگانه مورد ارزشيابى و تجزيه و تحليل قراردهد.