بسيارى از تجارب شنيدارى که هم متنوع و هم جالب هستند بصورت صفحه‌ها، کاست‌ها و نوارهاى حلقه‌اى در دسترس ما قرار دارند. امروزه اين منابع شنيدارى داراى چنان تنوع و حجمى هستند که مسئله اصلى آشنايى با منابع اطلاعاتى درباره آنها، چگونگى انتخاب و بهره‌بردارى از آنها، و تأمين بودجه کافى براى تهيه آنها است. دامنه و کيفيت مواد و تجارب آماده شنيدارى را مى‌توان به شرح زير مورد مطالعه قرارداد:


۱. هزاران مواد موزيکال، ادبى و مستند که روى نوار و يا صفحه ضبط شده‌اند


۲. انواع متنوع از مواد آموزشى شنيدارى جهت آموزش زبان‌هاى خارجى


۳. بسيارى از برنامه‌هاى آموزشى و راديويى


۴. جعبه‌هاى مختلف مرکب از مواد ديدارى و شنيدارى که امکان مطالعه مستقل و انفرادى را براى شاگردان فراهم مى‌کنند.