احتياجات بدنى (فيزيولوژيک) شامل نيازهائى چون، نياز به غذا، آب، اکسيژن، دماى مناسب، استراحت و احتياجات جنسى است. تأمين احتياجات جسمى جهت حفظ بقاء فرد ضرورى بوده و توجه مناسب به آن او را در کسب سلامت و بهداشت جسمى و روانى يارى مى‌دهد. شناخت مکانيسم داخلى و علل و عوامل گوناگون، احساس نيازهاى جسمانى خود زمينه‌اى مستقل و اختصاصى دارد، که شرح و بررسى آن از بحث ما خارج است، ولى کلاً مى‌توان به عامل ”تعادل حياتي“ يا ‌”هموئوستاز“ اشاره داشت.


تعادل حالتى است که تمايل به برقرارى و نگهدارى حالت پايدار ترکيب مواد بدن و يا حفظ ثبات نسبى آن دارد. اين حالت بر اثر ايجاد فعل و انفعالات داخلى بدن و مکانيسم‌هاى مختلف آن ايجاد مى‌شود. منظور از تعادل حياتي، حفظ حالت ثبات و پايدارى در درون موجود زنده مى‌باشد. چنانکه ”ثبات محيط داخلي“ را شرط زندگى سالم مى‌دانند. بديهى است عدم ‌پاسخ مناسب به نيازها و انگيزه‌هاى فيزيولوژيک، بر کليه ابعاد عاطفي، اخلاقي، عقلانى و اجتماعى شخصيت انسان، تأثيرات سوء بر جاى مى‌گذارد.