اخبار لیست کابینه دولت

کابینه، کابینه دوازدهم، دولت دوازدهم، کابینه دولت دوازدهم، لیست کابینه، لیست دولت دوازدهم، لیست کابینه دولت، دولت جدید، وزرای دولت دوازدهم، حجاریان، رای اعتماد، رای اعتماد کابینه دولت دوازدهم، رای اعتماد کابینه دوازدهم،

تحلیل حجاریان از رای اعتماد کابینه دولت دوازدهم: «همه با هم كنار آمدند»

«کفگير به ته ديگ خورده»؛ اين توصيف سعيد حجاريان از کابينه‌اي است که روحاني به مجلس معرفي کرده است. حجاريان علت اين موضوع را در اين دو جمله خلاصه کرده است: «نه کسي را باقي گذاشته‌ايم و نه نيرويي تربيت کرده‌ايم».