اخبار تجمعات اعتراضی

ناآرامی ها در خرمشهر، تیراندازی در خرمشهر، کم آبی خرمشهر، درگیری خرمشهر، اعتراض در خرمشهر، تجمعات اعتراضی شنبه شب در خرمشهر

آخرین خبرها از ناآرامی ها در خرمشهر و آبادان

تجمعات اعتراضی در خرمشهر در شنبه شب که نسبت به وضعیت شوری و کمبود آب شرب در این شهر بود، به درگیری کشیده شد و در نهایت با شکسته شدن شیشه واحدهای تجاری و پرتاب سنگ و شلیک گاز اشک آور و تیراندازی هوایی خاتمه یافت.