معروف‌تر از من به جهان نیست خردمند

پس بسته چراام به چنین جایی مجهول؟

نه خفته نه بیدار نه دیوانه نه هشیار

نه مرده و نه زنده نه برکار و نه معزول!