گرمابه سه داشتم به لوهور

وین نزد همه کسی عیان است

امروز سه سال شد که مویم

ماننده‌ی موی کافران است

بر تارک و گوش و گردن من

گویی نمدتر گران است

از رنج دل اندکی بگفتم

باقی همه در دلم نهان است

پاداشن من درین غم و رنج

بر ایزد پاک غیبدان است