ای بلبل خوش آوا، آوا ده

ای ساقی ، آن قدح باما ده

جوانی گسست و چیره زبانی

طبعم گرفت نیز گرانی

با صد هزار مردم تنهایی

بی صد هزار مردم تنهایی