چیست آن لشکر فریشتگان

که بیایند از آسمان پران

سوی آن مرده‌ای که زنده شود

چون بشویندش آن فریشتگان؟

چیست آن مرده‌ی فریشته خوار

به بهار و به تیره و تابستان؟