هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد

نورشان می‌شد به سقف لاژورد

پیش آن انوار نور روز درد

از صلابت نورها را می‌سترد