فدیتتک یا ستی الناسیه

الی کم تشد فم الخابیه

الا فاملی منه لی کاسه

تذکرنی صفوه ناسیه

فما کاسه منه الا نجی

و تأتی باخت لها آبیه