اخی رایت جمالا سبا القلوب سبا

و هل اتیک حدیث جلا العقول جلا

الست من یتمنی الخلود فی طرب

الا انتبه و تیقظ فقد اتاک اتی

یقر عینک بدر و فی جبینته

سعاده و مرام و عزه و سنا

و سکره لفادی من شمائله

کانها ملات کاسنا و اسقانا

عجائب ظهرت بین صفو غرته

تلالات لسناه بمهجتی و صفا