از باغ جلال ملت آن تازه نهال

چون رفت و خرد حساب کمیت سال

کافاق آراست

از طبعم خواست

گل دسته‌ی گلشن جلال افزون دید

شد دور درین ولا نهالی ز جلال

زان مدت و گفت

وان هم شد راست