زین زمان خلاصه ذریت نبی

مهر سپهر مرتبه‌ی ماه فلک جناب

یعنی قوام ملت و دین آن که در جهان

ننهاد پای سعی جز اندر ره صواب

هم خورده بذر مزرع جودش بزرگ و خرد

هم خوشه‌چین خرمن او بود شیخ و شاب

چون آن یگانه مطلع انوار فیض بود

سر بر زد از سپهر وجودش دو آفتاب

آراسته یکی به کمالات حیدری

وز علم جعفری دگری گشته کامیاب

چون درگذشت از پی تاریخ او خرد

غیر از دو آفتاب نیاورد در حساب