تیغ خوش و تیغ زبان ناخوش است

تیغ چو آبست و زبان آتش است