باد! همه وقت، به شادی و ناز

باده کش و خصم کش و بزم ساز

لشکر مشرق «زاوده‌ی» تا به بنگ

چیره دل و خیره کش و تیز چنگ

چند هزارش ز سواران کار

تیغ زن و کینه کش و نامدار