آب در از تاج و قبا و کمر

تا به کمر تا به گلو تا بسر