با یار ز من خبر بگویید

وین راز نهفته تر بگویید

چشمش من مستمند را کشت

در گوش وی این قدر بگویید

سنگی که از آسمان بیفتد

جز بر خر شیشه گر نیاید