ای دل علم به ملک قناعت بلند کن

بر آتش درونه‌ی آن جان سپند کن

تا چند زاغ مزبله لختی همای باش

خود را به نانمودن خویش ارجمند کن