ای باد که از کوی وفا می‌آیی

آلوده به بوی آشنا می‌آیی

زانگونه که نغز و جان فزا می‌آیی

من میدانم که از کجا می‌آیی