عاقبت را بر زمین گردی نماند

مردمی را در جهان مردی نماند