خنده را سوختن جان من آموخته‌ای

غمزه را غارت ایمان من آموخته‌ای ؟

جان به بازی ببری از من و بازم ندهی

این چه بازی است که برجان من آموخته‌ای؟

ای مسلمانان یارب دلتان سوخته باد

گر نسوزد دلتان بر من تنها مانده