دل من ز زلف و رویت شد اسیر و چون نگردد

شب ماهتاب دزدی که به خانه‌یی در آید