دل ز تن بردی و درجانی هنوز

دردها دادی و درمانی هنوز

هر دو عالم قیمت خود گفته‌ای

نرخ بالا کن که ارزانی هنوز

ملک دل کردی خراب از تیغ و باز

اندرین ویرانه سلطانی هنوز