باغمت شادی جهان هوس است

شادی من همین غم تو بس است

از سرخشم اگر بخایی لب

بر لبت بوسه دادنم هوس است