در کین گشاد چشمت به خیال خود بگو تا

زپی شفاعت من به میانه یی در آید