آن کسان کز بر آن روی بدم می گویند

پرده برگیرد که دیوانه تر از من گردند