ای بر سر خوبان جهان سر چشمت

درد از چه فتادست بگو در چشمت

از بس که به چشم تو درمد دل من

درد دل من کرد اثر در چشمت