این جفا کاریت نو به نو است

مگر این جان کشته را در و است

چون ترا نیست نیم کنجد شرم

گفت من نزد تو به نیم جو است

نظری کن کزان دو چشم سیاه

دیده در انتظار یک نظر است