گر ای نسیم ترا ره دهند درحرمش

ببوس از من خاکی نشانه‌ی قدمش

میان دلبر و دل حاجت رسالت نیست

و لیک هم بنوشتیم ماجرای غمش