هر کرا کن مکن و هوش و خرد در کار است

مشنو از وی سخن عشق که او هشیار است