شاخ گل از نسیم جلوه گر است

وقت گل بانگ بلبل سحر است