تن پیر گشت و آرزوی دل جوان هنوز

دل خون شد و حدیث بتان برزبان هنوز

عالم تمام پر ز شهیدان کشته گشت

ترک مرا خدنگ بلا در کمان هنوز