آخر نگاهی بر حال ما کن

در دلم را روزی دوا کن

از دست هجران من در بلایم

یارب به فضیلت آن را دوا کن

گفتی به وصلت روزی نوازم

وقتست جانا وعده وفا کن