دل‌بران مهرنمایند و وفا نیز کنند

دل بران مهر چه بندی که جفا نیز کنند

چند گویند که گه‌گه به دلش میگذری

این حدیثی است که بهر دل ما نیز کنند

عالمی را بکش از غمزه که ترکان به خدنگ

گربکشتند بسی صید رها نیز کنند

عاشقان گرچه ترا بهرجفا بد گویند

از پی چشم بد خلق دعا نیز کنند

هجر مپسند چو دانی که وکیلان سپهر

دوستان را بهم آرند و جدا نیز کنند

منعمان گر چه برانند گدا را از در

گه گهی حاجت درویش روا نیز کنند

سوی خسرو نگهی کن به طفیل دگران

کاهل دولت نگهی سوی گدا نیز کنند

باده کش دوزخیان بهتر ازین متقیان

کز پی خلد برین طاعت معبود کنند

دل ستد از من بیمار و به پرسش نامد

چون خبر یافت که جان می‌دهم آنگه برسید