بیدار شو دلا که جهان جای خواب نیست

ایمن درین خرابه نشستن صواب نیست

از خفتگان خاک چه پرسی که حال چیست

زان خواب خوش که هیچ کسی را جواب نیست

طیب حیات خواستن از آسمان خطاست

کز شیشه‌ی دلیل امید صواب نیست

تاراج گشت ملک دل از جور نیکوان

ای دل برو که برده و بران خراج نیست

مشنو حدیث بی‌خبران در بیان عشق

دانی که احسن القصص اندر فسانه نیست