خوشا فصل بهار و رود کارون

افق از پرتو خورشید، گلگون

ز عکس نخل‌ها بر صفحه‌ی آب

نمایان صدهزاران نخل وارون

دمنده کشتی کلگای زیبا

به دریا چون موتور بر روی هامون

قطار نخل‌ها از هر دو ساحل

نمایان گشته با ترتیب موزون

چو دو لشکر که بندد خط زنجیر

به قصد دشمن از بهر شبیخون