ایا کان مروت صدر والا

مکان مردی و گنج لطائف

نظیرت در سخا و مردمی نیست

نه در مرو و نه بغداد و نه طائف

بدان معنی که فردا تا به محشر

سفیدت باشد اندر کف صحائف

بفرمایی برای انوری را

ز جود مکرمت یک شب وظائف