هرکه مخلوق را کند خدمت

چون بود حر و فاضل و مرزوق

عمر باید که بگذراند خوش

پیش مخلوق با می و معشوق

پس از این در تهی نیاید نیز

از زر و جامه کیسه و صندوق

چون ز خدمت به کف نیاید این

... خر در ... زن مخلوق