سبک تازه يعنى شيوهٔ فنى را در مورد مسائل علمى به‌کار بردن، در دورهٔ اخير تيموريان مى‌بينيم و ما در ضمن ترجمهٔ چند تن از علما و ادبا بدان اشاره خواهيم کرد.