جدول تبديل حروف از لغت پهلوى و درى قديم(۲)

پهلوى فارسى درى
ت: تبديل شده است به:
ث: تخمورت تهمورث
د: پيتاک پيدا
": پرورتن پروردن
ذ: زرتشت زردشت
": فريتون فريدون
ذ: آتور آذر
": پتگرپت پذيرفت
": وترتن گذردن ـ گذشتن
": پتيرک پذيره
ز: گروتمان، گروثمان گرزمان (ملکوت)
ر: سپنديات اسفنديار
غ: پيتام پيغام
ک: توخشاک کوشا
م: مات مام
ن: پتام (روبند) پنام
ه: متر، شتر، پيتر، متروپان  مهر، شهر، چهر، مهربان
ى: پتوستن پيوستن
":پتکار پيکار
": پتوند پيوند
": پتمان پيمان
حذف: پتايستن پائيدن
": پات‌دهشن پاداشن، پاداش، پاداشت
ب: تبديل شده است به:
و: بالاى (رفعت) وآلا
": خوربران خاوران
پ: بچشگ (طبيب) پزشک
م: غژب (۱) غُژم
حذف: دمب، شکمب، سمب، خمب دم، شکم، سم، خم
": دستوبر، اسوبرار دستور، اسوار
پ: تبديل شده است به:
": پت (پت‌آن، پت‌اين، پت‌او)  بدان، بدين، بدو
": اپيژار، يَذْدروذ بيزار، بدرود
":پات، پت (رئيس) بذ،بد
": فره‌پيهو، فره‌پيه فربه ـ فربى
": کاپول کابل
":تپرستان، تپالستان تبرستان
": آپ آب، اَوْ
": خواپ خواب، خَوْ
": تاپ تاب، تَوْ
": ديپور، دپيورستان دبير، دبيرستان
":اپاک ابا
ف: پتشخوارگر ـ (سوادکوه) فدشوارگر
":اسپيد  اسفيد
": پيل فيل
":پيروز، پيروزک فيروز، فيروزه
هـ: کوپ کوه
حذف: دپيوان ديوان
": کَرپ کّر (اصم)
ث: تبديل شده است به:
ت: اثوپيان آتبين، ابتين
": ثوخشش توختن، توزش
": گروثمان گرزمان (ملکوت)
ج: تبديل شده است به:
غ: دروج دروغ
چ: تبديل شده است به:
ج: اسپنچ سپنج
": شکنچ شکنج
": شکنچک شکنجه
": ارچاسپ ارجاسب
": خراچ خراج
": ارچ ارج
": هچ از
": روچن روزن
":اپاچ اباز، باز
": ارچانيک ارزانى
": روچ روز
": تچان  تازان
": وچارشن گزارش (شرح، تفسير و ترجمه)
ش: پتموچ پوش
": پتموچن پوشش
": چترنگ شترنگ
": کاچ کاش
گ: درنچشن درنگش (معمول نيست)
غ: افروچ فروغ
ى: گرچشن گريش، گريه
خ: تبديل شده است به:
ش: دوخ، دوخيژک دوش، دوشيزه
ه: خوژينک هزينه
": بخر، خوچيهر بهر، هيجر
":   خستک هسته
حذف: کوخشيتن کوشيدن
": شماخ شما
ف: خورّه فرّه
غ: تيخ تيغ
": دوخ دوغ


(۱) . غژب را برهان ذکر کرده و درى است در پهلوى ديده نشد.