باشگاه فرهنگی ورزشی صبا باتری در سال ۱۳۸۱ با خرید امتیاز از صنام و با مدیرعاملی عباس مرادی و کسب اجازه فعالیت در ۵ رشته ورزشی شروع به فعالیت نمود و پس از مدتی سیاست باشگاه به فعالیت جدی در دو رشته فوتبال و بسکتبال استوار گشت.