خدمات پستی راهنما
نشانى اينترنتى http://www.post.ir
پست ترکیبی(پست هیبرید)
پست یافته: (مدارک مکشوفه در صندوق‌های پستی)
پست ترکیبی(پست هیبرید)
سیستم رهگیری مرسولات پیشتاز
فرهنگ اصطلاحات پستی
پست گویای دوسویه
بازارهای الکترونیکی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
عنوان انگليسى post
عنوان فارسى خدمات پستی
توضيحات ایران، یکی از پیشگامان عرضه خدمات پستی در جهان است و سابقه فعالیت‌های پستی در ایران به هزاران سال پیش باز می‌گردد. امیرکبیر، صدراعظم ایران، بیش از صدو پنجاه سال پیش پست نوین ایران را پایه‌گذاری کرد. تـجربه طولانی، درک و شناخت روزافزون از خدمات پستی موجب شد تا با هدف فراهم آوردن تسهیلات لازم جــــهت استــفاده عمـــوم از خدمات پستی در ارتباطات داخلی و خارجی، اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه ریزی، تأسیس، تجهیز، گستــــرش و بهره‌برداری واحدهای پستی و همچنین تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، هماهنـگ با آخـــرین پــیشرفت‌های تجربی و تکنولوژی ارتباطات، در ســـال 1367، شرکــــت پست جمهوری اســـلامی ایران، در قالب شرکتــــی دولتی سازماندهی شده و وظایف زیر را دنبال کند:
ـ بررسی و مطالعه در جهت شناخت هرچه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها
- تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع به منظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مرسولات، امانات پستــی، قبوض آب، برق، تلفن و …) در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.
- تأسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره برداری از آنها
- تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلــامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن ...
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader