این سایت به منظور افزایش آگاهی های علمی و افزایش سطح دانش کاربران راه اندازی شده است.