گوشه هایی از تاریخ 2500 ساله ایران شامل تاریخ مختصر ایران،‌ تاریخ اسلام، درباره بهرام چوبین و غیره می‌باشد.