در تمام شاخه‌ها
فقط در اين شاخه
  ثبت لینک جدید
  لینک‌های من
ورزش
دانش اجتماعی و بشری
تاریخ و جغرافی
محیط‌زیست
بهداشت و درمان
فعالیتهای تفریحی
هنر
بورسیه
قوای سه گانه
وزارت تعاون و سازمانهای وابسته
سایر سازمانها
رهبری و سازمانهای وابسته
وزارت رفاه و سازمانهای وابسته
وزارت امور خارجه و سازمانهای وابسته
وزارت نفت و سازمانهای وابسته
وزارت کشور و سازمانهای وابسته
وزارت دادگستری و سازمانهای وابسته
وزارت بهداشت و درمان و سازمانهای وابسته
ریاست جمهوری و سازمانهای وابسته
وزارت بازرگانی و سازمانهای وابسته
وزارت کارو اموراجتماعی وسازمانهای وابسته
وزارت اقتصاد و دارایی و سازمانهای وابسته
قوه قضائیه و سازمانهای وابسته
وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته
وزارت راه و ترابری و سازمانهای وابسته
وزارت مسکن‌و شهرسازی وسازمانهای وابسته
وزارت علوم و تحقیقات و سازمانهای وابسته
وزارت صنایع و معادن و سازمانهای وابسته
وزارت ارتباطات‌ و سازمانهای وابسته
وزارت نیرو و سازمانهای وابسته
وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمانهای وابسته
وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای وابسته
وزارت دفاع و پشتیبانی و سازمانهای وابسته
قوه مقننه و سازمان‌های وابسته
دانشگاه‌های ایران
سازمانهای بین المللی
رسانه‌ها
نمایشگاه‌ها
بانک‌ها
موزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
هتلهای ایران
دانشگاه‌های خارجی
واژه نامه‌ها
تجارت
علمی و آموزشی
سیاست
انرژی
اطلاعات عمومی
کشاورزی
نیازمندیها
کتاب
کشورها و اطلاعات توریستی
شرکتها
کامپیوتر و اینترنت
آموزشگاه‌ها
کودکان
غذا و نوشیدنی
فروشگاه‌ها
حیوانات
سفر و اقامت
ایران
خدمات الکترونیکی ایران
چاپ و تبلیغات
اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان راهنما
نشانى اينترنتى http://www.hamedantvto.ir/
عنوان انگليسى hamedantvto
عنوان فارسى اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان
توضيحات اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس ماده 151 قانون برنامه توسعه سوم تنها متولی آموزشهای غیررسمی فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت بوده که فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی وغیردولتی سازماندهی نموده است .اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان در سال 1382 با در اختیار داشتن 16 مرکز ثابت فعال ، 40 تیم سیار و تحت پوشش قرار دادن 5 پادگان و 16 کارخانه یا شهرک صنعتی در سطح استان به امر ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای مشغول میباشد.
علاوه بر امکانات دولتی در ابتدای سال جاری 228 تعداد آموزشگاه آزاد فنی وحرفه‌ای (بخش خصوصی) زیر نظر اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان مشغول فعالیت میباشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader