این سایت به معرفی کتابخانه ملی کشور اسکاتلند می‌پردازد.