ایران پلاتین تولید کننده نقطه پلاتین وسوییچهای الکتروموتورهای کولری پلاتین کنتاکتورهای برق صنعتی و میکروسوئیچ - Limit switch - نماینده فروش کنتاکتورهای Loveato ساخت ایتالیا است.