این سایت شما را با نظریه continuum آشنا می‌کند. شما با فرضیات آنالیز و فلسفه در این سایت آشنا می‌شوید. شما می‌توانید از منابع اطلاعاتی موجود در این سایت استفاده کنید. از طریق موتور‌های جستجوگر این سایت می‌توانید درباره‌ی این تئوری اطلاعات بیشتری به دست آوردید.